Co je to botanik?

Botanik je vědec specializující se na vědní obor známý jako botanika, což je odvětví biologie a studia rostlinného života. Botanika je slovo odvozené z βοτάνη, starověkého řeckého slova, které znamená tráva, píce nebo pastvina. Do botaniky je tradičně zahrnuto studium řas a hub jak psychology, tak mykology. V užším slova smyslu jsou současní botanici vědci, kteří studují přibližně 20 000 mechorostů a 391 000 druhů cévnatých rostlin, které zahrnují 369 000 druhů kvetoucích rostlin v celkové výši až 410 000 druhů suchozemských rostlin.

Dějiny

Předpokládá se, že botanika vznikla během pravěku, kdy raní lidé identifikovali byliny a pokračovali v pěstování a sběru jak jedovatých, tak léčivých rostlin pro jídlo, čímž se botanika stala jednou z nejstarších vědních oblastí známých jako bylinářství. Bylinkářství je studium rostlin pro léčebné účely. Během těchto středověkých časů existovaly fyzické zahrady obvykle připojené ke klášterům, které obsahovaly rostliny s léčivým významem. Tyto zahrady se později staly prvními botanickými zahradami pro univerzity, které byly založeny kolem 40. let 16. století a dále, byly pro akademické účely, aby se usnadnilo studium rostlin. Botanická zahrada Padula je jedním z prvních příkladů takových. Snaha univerzit popsat a katalogizovat své sbírky vyústila v roce 1753 k zahájení rostlinné taxonomie vedoucí k binomickému systému Carla Linného, ​​který se používá dodnes.

Významní botanici v průběhu věků

V posledních letech byl vývoj botanické vědy podpořen rozvojem technologie. Botanika se v průběhu let dále vyvíjela díky různým vědcům, jako jsou Leonhart Fuchs a Otto Braunfels, kteří se odklonili od starých tradičních systémů, které zahrnovaly replikaci dřívějších děl. Místo toho se rozhodli zaznamenat svá pozorování sami. Existuje také Bock, který vyvinul svůj systém klasifikace rostlin. V letech 1515 až 1544 byl lékař Valerius Cordus autorem „Historia Plantarum“, která měla botanický a farmakologický význam. V roce 1546 také napsal „Dispensatorium a pharmacopeia“který měl trvalý význam. V letech 1516 až 1565 publikoval přírodovědec Conrad von Gesner bylinky, které pokrývaly léčebné využití rostlin, s bylinkářem Johnem Gerardem totéž v letech 1545 až 1611. Ulisse Aldrovandi, přírodovědec, přišel s přírodní historií, která se skládala ze studia rostliny, zatímco Polymath Robert Hooke pokračoval v objevování buněk v živé rostlinné tkáni.

Význam studia botaniky

Botanika je nezbytná, protože rostliny udržují veškerý živočišný život tím, že vytvářejí potravu a kyslík používaný lidmi a jinými živými organismy s aerobním dýcháním a chemickou energií k usnadnění existence. Rostliny, sinice a řasy patří mezi hlavní skupiny organismů, které podstupují fotosyntézu, proces přeměňující oxid uhličitý a vodu na cukry, které jsou využívány jako zdroj jak organických molekul používaných ve strukturních složkách buněk, tak chemické energie. kyslík, plyn, který téměř všechny živé organismy potřebují k dýchání jako vedlejší produkt fotosyntézy do atmosféry. Rostliny navíc ovlivňují globální koloběh vody a uhlíku, protože jejich kořeny stabilizují a vážou půdu, čímž zabraňují erozi půdy. Rostliny jsou kritickou součástí budoucnosti lidstva, protože poskytují kyslík, potravu, produkty pro lidi a léky. Také vytvářejí a uchovávají půdu. V tomto ohledu jsou botanici důležití, protože nám pomáhají pochopit význam rostlin v našem každodenním životě.