Co je to klan?

Klan je skupina jednotlivců, kteří sledují skutečné nebo domnělé společné královské postavení a původ. Ačkoli je termín klan obecně spojován se Skotskou vysočinou, v širším antropologickém chápání je klan jakákoli nekorporační skupina, ve které se předpokládají genealogické vazby mezi členy.

Klany Podle Kontinentu Nebo Regionu

Oblast Velkých Afrických Jezer

Na základě definice oblasti afrických Velkých jezer je klan společenskou organizační jednotkou, která má nejstarší strukturu, seskupuje lidi se společným původem a příjmením. Většina klanů v tomto regionu je omezena na jednotlivé země, například Hutuové a Tutsiové se nacházejí ve Rwandě a Burundi. Členové klanu se však postupem času kvůli omezenému prostoru rozprchli. Termín klan si našel cestu do regionu prostřednictvím Evropanů v devatenáctém století, kteří našli podobnosti s jinými klany v Evropě. Důležitost připisovaná klanu se liší podle zemí; ve Rwandě je klan výjimečnou strukturou s podskupinami nazývanými podklany, kde se dosahuje společenských rozhodnutí, zatímco v jiných zemích je umístěn mezi mnoho malých skupin, které tvoří větší společnost.

Amerika

V Severní Americe lidé Anishinaabe sledovali svou linii prostřednictvím patrilineárních klanů, totemů. Anishinaabe byli rozděleni do skupin zvaných Odoodeman (klany), kde každý Odoodem (jednotné číslo Odoodeman) byl zastoupen konkrétním zvířetem. Klany diktovaly obyvatelům tradičních pozic, mezikmenových vztahů a manželství. Dodnes klan stále hraje zásadní roli v životě a identitě Anishinaabe.

Střední Asie

Klany jsou považovány za politické skupiny, které řídí své programy prostřednictvím kmenové a regionální loajality. Často mají kontrolu nad některými ministerstvy ve vládě. V rámci vlády se však členové stejných klanů občas v některých otázkách liší. Například v uzbecké vládě má klan Samarkand jedno z mocných vládních ministerstev, ministerstvo vnitra. Před expanzí ruštiny se obyvatelé Střední Asie označovali klany.

Evropa

Klany v této oblasti, například irský klan, měly tradiční příbuzenství kategorizované do skupin se společným dědictvím a příjmením. Klan (klan) reprezentoval rozšířené rodiny zavedením slova Mac, které znamená „syn“ pro množné číslo příjmení, například rodina MacCarthy byla reprezentována „Clann Carthaihg“. Klan také označoval podskupinu, například děti nedávných předků. Irové přikládají důležitost klanům a stabilitě, kterou přináší společnosti, a udrželi její existenci po staletí.

Význam Klanů

Společnost je organizována výhradně kolem klanu a byl považován za jednu velkou rozšířenou rodinu. Členové mají společného vzdáleného předka a vzájemně si pomáhají v těžkých časech. Starším členům klanu je svěřena odpovědnost za vnesení pořádku do společnosti. Členové klanu se spojí tváří v tvář vnějším hrozbám a společně proti nim bojují. Přestože klanová kultura postupně mizí, stále hraje dominantní roli v odlehlých a venkovských oblastech v různých částech světa.